Kolding Netavis

Åbent brev til byrådet i Kolding

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen

12 virksomheder på Kolding står sammen om et åbent brev til byrådet i Kolding.

Åbent brev af:

H. Daugaard
Svane Shipping
GRAU Shipping
Hjaltelin
Aalborg Portland
DLG
Danish Agro
S. A. Christensen & Co.
RIMECO
NCC Industry
Kolding Havne Entreprenør
Vejer og Måler

Kolding Havn skaber værdi for hele Kolding.

Den igangværende Corona-krise skaber betydelige negative økonomiske konsekvenser i Danmark. Nationalbanken frygter ligefrem en nedgang i BNP på op til 10 procent. Det er derfor, det er nu, at det gælder om at holde fast i det erhvervsliv, som skaber værdi og beskæftigelse – både nationalt, og lokalt i Kolding.

For havnevirksomhederne i Kolding er der desværre en dobbelt usikkerhed. Udover usikkerheden ved effekterne af Corona-krisen har byrådet i Kolding skabt en usikkerhed om virksomhedernes forsatte eksistens på Kolding Havn, uagtet at flere af virksomhederne har haft virke på Kolding Havn i flere årtier.

Der er behov for afklaring og sikkerhed for fortsatte investeringer i havnevirksomhederne på Kolding Havn.

Kolding Kommune bør derfor snarest muligt beslutte, om man ønsker at udfase eksisterende, stabile havnevirksomheder fra en velfungerende havn i vækst og i stedet bruge betydelige beløb i kommunale investeringer i en satsning på boligbyggeri, som eventuelt først om mange år giver indtægter til kommunen.

Kolding Havn yder et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien, og vi vil opfordre byrådet til at passe på dette bidrag til kommunens indtægter, beskæftigelse og fremtidige erhvervsudvikling. I en tid med risiko for tab af mange arbejdspladser leverer virksomhederne på havnen både direkte og indirekte afledte jobs til ufaglærte, faglærte samt højtuddannede.

En analyse fra Syddansk Universitet (Center for Regional- og Turismeforskning, Oplandsanalyse 2017) viser, at de samlede skatter, moms og afgifter i forbindelse med havnens aktiviteter har en værdi på over 1 milliard kroner om året i totale effekter inden for kommunegrænsen i Kolding.

Det samlede antal af både direkte beskæftigede på havnen og afledt beskæftigelse af havnens aktiviteter er på godt 3300 arbejdspladser. Det er et væsentligt og mere varigt bidrag, som etableringen af et nyt boligetagebyggeri på havnen ikke bør skubbe ud af kommunen. Pas godt på de mere stabile havnejob i en krisetid.

Mange virksomheder også i Kolding-området er konjunkturfølsomme, og flere rammes yderligere hårdt af den omfattende økonomiske opbremsning ved den nuværende Corona-relaterede krise.

Havnevirksomhederne risikerer naturligvis også at blive påvirket af den økonomiske afmatning, men flere af havnevirksomhederne transporterer og bearbejder produkter, som ikke er konjunkturfølsomme, f.eks. foderblandinger og gødning til landbruget, forsyninger til enzymproduktion og leverancer af brændsler til energiproduktion. Det vil derfor være hensigtsmæssigt for beskæftigelsen og økonomien i Kolding, hvis byrådet værner om havnevirksomhederne i Kolding, og dermed skaber en højere grad af sikkerhed for job og økonomi til Kolding-området i tider med stigende økonomisk usikkerhed.

Skibstransport fremmer den grønne omstilling og mindsker trængslen

Kolding Havn er en fremsynet og stadig mere grøn og bæredygtig havn. Skibstransport af gods er den mest klimavenlige transportform, som begrænser mængden af lastbiltransport i hele region syd. Derfor er fortsat skibstransport af gods til Kolding Havn et positivt bidrag til den grønne omstilling og reducering af trængslen på vejnettet.

Kolding Havn har i de senere år investeret i grønne løsninger og flere er på vej. Nye skibe, som anvendes af Aalborg Portland fra 2019 bl.a. ved transport til Kolding Havn, medfører en yderligere CO2-reduktion fra skibstransport, hvilket svarer til en besparelse i brændstofforbruget per ton cement på 55 pct. ift. de ældre skibe.

Hvis Kolding Kommune udfaser Kolding Havn, vil det medføre en markant øget CO2-udledning fra flere tusinde ekstra lastbiltransporter med de tonstunge produkter, som flere af havnevirksomhederne i dag leverer til Kolding-området med skibstransport. Såfremt Aalborg Portland ikke kan anvende silo-anlægget på Kolding Havn, vil det medføre kørsel med yderligere 2700 lastbiler årligt til distribution af cement til kunderne i region syd.

Jo mere søtransport af gods desto mindre lastbiltransport, hvilket mindsker både miljøpåvirkningen og trængslen på vejene.

Kolding Havn er vigtig – havnevirksomheder med national interesse

Kolding Havn er en vigtig havn. Kolding Havn er en aktiv erhvervshavn med stigende omsætning, og havnevirksomhederne bidrager med vækst og beskæftigelse i Kolding. Havnen ligger strategisk godt for hele region syd og med kort kørselsafstand fra havnen ud til omfartsveje og motorvejsnet.

På havnen er der flere virksomheder, som man fra officiel side betegner som virksomheder af national interesse, jf. havneloven. Det gør man, fordi disse virksomheder og deres aktiviteter er afgørende for at skabe sammenhæng og udvikling bredt i samfundet herunder ift. produktion/distribution af produkter til brug for fødevareproduktion. Det er også virksomheder, som har et ønske om at udvikle deres aktiviteter på havnen, der vil give yderligere indtægter til Kolding-området og skabe nye arbejdspladser.

At der er virksomheder af national interesse på havnen, vil forventeligt give Kolding Kommune store juridiske udfordringer i forhold til at udfase eller indskrænke havnen. Dette aspekt synes byrådet ikke at være opmærksomme på.

Undgå værdispild for milliarder

Kommunens tidligere udmelding om lukning af Kolding Havn har skabt stor usikkerhed blandt virksomhederne på havnen. Det er virksomheder, der har foretaget store investeringer, og som bidrager med både indtægter til kommunen og beskæftigelse til mange ansatte.

Havnevirksomhederne har bygninger til en værdi af 2,5 mia. kr., som vil gå tabt ved udfasning af havnevirksomhederne. Det er et betydeligt samfundsmæssigt værdispild, hvis man vil gennemtvinge nedrivning af sådanne værdier ved afvisning af forlængelse af de nuværende lejeaftaler, når det omhandler aktive virksomheder placeret på en veldrevet havn.

Behov for kritisk masse

Hvis Kolding Havn skal bevare den nødvendige kritiske masse af tonnage til opretholdelse af en konkurrencedygtig og omkostningseffektiv havnedrift, skal de nuværende typer af havnevirksomhed bibeholdes.

De nuværende havnevirksomheder skal derfor kunne opnå sikkerhed for forlængelse af gældende lejeaftaler på de nuværende matrikler. Forlængelse af lejeaftalerne bør ske med 30 års kontraktperioder, som der er præcedens for på Kolding Havn

Dialog om boligbyggeri kræver klare præmisser

Vi er åbne for en konstruktiv dialog og deltager i alle de møder og debatter, vi har mulighed for.

Men der er brug for en afklaring.

Vi har ikke noget imod boligbyggeri på områder knyttet til havnen, men præmissen for boligbyggeri på havneområdet må være i respekt for de nuværende havnevirksomheders placering og betydelige investeringer i produktions- og distributionsbygninger.

Virksomhederne ønsker at udvikle havnen, og flere virksomheder har ansøgninger om investeringer og udviklingsprojekter liggende hos kommunen eller havnebestyrelsen, men sagsbehandlingen er tilsyneladende sat i stå. Det er ikke en rimelig måde at agere på, og det skader havnen, virksomhederne og dermed også kommunens økonomi.

Det er vores vurdering, at planloven ikke giver mulighed for at drive en aktiv erhvervshavn med de nuværende havnevirksomheder tæt på et stort boligområde. Derfor må kommunen vælge. Ønsker Kolding Kommune fastholdelse af arbejdspladserne i de veldrevne havnevirksomheder, så skal de eventuelt kommende boligområder ikke placeres tæt på de centrale områder med erhvervsaktivitet på havnen. Derfor skal boligbyggeri på områder ved Kolding Havn ske i respekt for de nuværende erhvervsaktiviteter på Kolding Havn.

Boligbyggeri på havneområdet må ikke indskrænke de nuværende virksomheders muligheder for erhvervsaktivitet på Kolding Havn, og der skal fortsat være mulighed for udbygning af havnevirksomhedernes kapacitet og forlængelse af lejeaftaler.

Vi ser frem til reel dialog og snarlig afklaring af grundlaget for fremtidig drift af havnevirksomheder på Kolding Havn.

Fakta: Havnevirksomhederne på Kolding Havn

Mere end 400 personer (2017) er direkte ansat i havnevirksomhederne og ca. 2.900 afledte job i hele kommunen. (I 2019 var der direkte ansat 512 medarbejdere i havnevirksomhederne på Kolding Havn)

– 6,6 pct. af beskæftigelsen indenfor Kolding Kommunes område er skabt af effekterne ved aktiviteterne i Kolding Havn.

– 8,5 pct. af det samlede skatteprovenu fra aktiviteterne indenfor Kolding Kommunes område er afledt af havnevirksomhederne.

– Provenueffekten af havneaktiviteten skønnes til 322 mio. kr. ift. kommuneskatterne. (Kilde: Syddansk Universitet, Center for Regional- og Turismeforskning, Oplandsanalyse, 2017)

Dertil kommer, at Kolding Havn er i vækst, og havnevirksomhedernes bygningsmasse/siloer har en samlet værdi på ca. 2,5 mia. kr.

Punkter til afklaring ift. rammerne for havnevirksomhedernes drifts- og investeringsvilkår

Ønsker byrådet reelt fortsat erhvervsaktivitet hos de nuværende havnevirksomheder fremover, så er der behov for afklaring af de helt afgørende rammevilkår.

– Kan de nuværende havnevirksomheder forvente fortsat adgang til længerevarende forlængelse af de nuværende lejeaftaler på Kolding Havn, således at virksomhederne kan investere og opretholde driften i Kolding samt undgå værdispild ved nedrivning af velfungerende silo-, lager- og produktionsfaciliteter?

Øvrige centrale spørgsmål

– Ønsker byrådet, at nogle af de nuværende godstyper skal udfases fra Kolding Havn, f.eks. via manglende forlængelse af de pågældende havnevirksomheders lejeaftaler?

– Finder byrådet det foreneligt med målsætningen for den grønne omstilling i Danmark, hvis de nuværende havnevirksomheder udfases fra Kolding Havn, hvorved at lastbiltransporten forøges med flere tusinde kørsler, mens den mindre CO2-udledende skibstransport reduceres?

– Finder byrådet det samfundsøkonomisk acceptabelt at udfase de nuværende havnevirksomheder og dermed gennemtvinge nedrivning af bygningsfaciliteter til en værdi på ca. 2,5 mia. kr., når Kolding Havn er i fremgang og omkostningseffektiv?

– Ønsker byrådet, at de nuværende mere end 500 direkte job i havnevirksomhederne og de ca. 2.900 afledte job fra havneaktiviteterne i hele kommunen, hvoraf mange ikke er konjunkturfølsomme, skal udfases til fordel for usikre kommunale investeringer i udvikling af arealer til ejendomsprojekter?

– Finder byrådet det acceptabelt, hvis Kolding Kommune udfaser en erhvervshavn, som rummer havnevirksomheder af national interesse, jf. havnelovens krav om beskyttelse heraf?

– Vil byrådet sikre, at havnevirksomheder som byrådet eventuelt ønsker, skal fraflytte deres nuværende areal til brug for investering i boligbyggeri, fuldt ud kompenseres for udgifterne ved nedrivning og genopførsel af nye produktionsfaciliteter på andet areal på Kolding Havn?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Tagget med:
Del denne artikel
Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *