Kolding Netavis

Lokale politikere glade for nyt initiativ mod stalking

Elo Christoffersen
Af Elo Christoffersen
Karina Adsbøl (DF). Foto: Elo Christoffersen (Arkivfoto)

To lokale politikere er glade for det nye initiativ mod stalking.

Regeringen er enige med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet om i alt 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven, oplyser Justitsministeriet.

Stalkingofre lever under et stort pres med chikane og trusler, hvilket er intimiderende og grænseoverskridende for det menneske, der bliver udsat for stalking. En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at op mod halvdelen af ofrene må foretage ændringer i deres hverdagsrutiner som følge af stalkingen.

Der er altså tale om en alvorlig forbrydelse, der sætter spor i ofrene. Derfor præsenterer regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet nu et nyt udspil med i alt 14 initiativer, der skal styrke indsatsen mod stalking.

Lokale politikere glade for nyt udspil

Medlem af Folketinget, Karina Adsbøl (DF) fra Hjarup, er glad for de nye initiativer, som skal hjælpe Stalkingudsatte:

-I Dansk Folkeparti har vi i over 10 år kæmpet for bedre vilkår for stalkingudsatte. Derfor er det også glædeligt, at det med dette udspil er lykkedes. Især er vi glade for den særlige bestemmelse i straffeloven, som definerer og kriminaliserer stalking. Stalking er et udbredt og stigende problem i Danmark, og det er på tide, at vi får en helt klar definition, så ingen længere er i tvivl om, hvad denne meget alvorlige forbrydelse handler om, siger Karina Adsbøl og fotsætter:

-Det er glædeligt, at der sikres ret til bistandsadvokat samt underretningspligt til den stalkingudsatte, når gerningsmanden løslades. Vi er også rigtig glade for, at Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides, så der på den måde sikres bedre hjælp til Stalkingramte samt til krænkeren. Dansk Folkeparti har tidligere sikret, at Dansk Stalkingcenter fik et varigt driftstilskud til at fortsætte deres store indsats, så vi er glade for at kunne bidrage yderligere til det kæmpe arbejde, centeret udfører.

Retsordfører Karina Lorentzen (SF) fra Kolding er lettet over, at det endelig er lykkes:

-Jeg har kæmpet for en kriminalisering af stalking i 12 år under skiftende regeringer, og jeg er både stolt og lettet over, at det nu endelig lykkes. Jeg fremsatte det første forslag i 2009, og det seneste i 2020, og det er med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at seks af punkterne i aftalen kan henføres til forslaget fra 2020, fortæller karina Lorentzen og fortsætter:

-Det her er intet mindre end en landvinding for ofrene, at der fremover kan gribes ind tidligere i stalkingforløbet, og at ofrene får ret til en bistandsadvokat samt at vi kan sikre behandling til stalkerne, så vi undgår det næste offer. Kæmpe tak til de aftalepartier, der endelig bakker op.

Ret til beskikket bistandsadvokat

Med udspillet sættes der ind på tværs af myndighederne med en helhedsorienteret bekæmpelse af stalking. Blandt andet får stalkingofre ret til at få beskikket en bistandsadvokat og til at blive underrettet, når deres stalker får uledsaget udgang første gang, løslades, prøveløslades eller f.eks. optræder i medierne, mens den pågældende afsoner. Der lægges også op til at styrke samarbejdet mellem myndighederne, så både ofre for stalking og udøvere kan få den rette hjælp.

Derudover er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet enige om, at der skal fremsættes et lovforslag, som indfører en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der definerer og kriminaliserer stalking.

Lægges op til bøde eller fængsel indtil tre år

Stalking er i dag i et vist omfang kriminaliseret i tilholdsloven. Det kan således straffes med op til 2 års fængsel, hvis en gerningsperson, der er meddelt et tilhold i forhold til en bestemt person, fortsætter med at kontakte den pågældende. Med den nye stalkingbestemmelse lægges der op til, at stalking skal kunne straffes, selv om der ikke på forhånd er meddelt et tilhold. Der lægges endvidere op til, at strafferammen frem over skal være bøde eller fængsel indtil 3 år.

Endelig tages der med udspillet hånd om forebyggelsen af ny kriminalitet med en udvidelse af Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet, så flere personer, der udøver stalking, kan tilbydes samtaleforløb.

14 initiativer mod stalking

Ny særskilt bestemmelse om stalking i straffeloven
Styrket behandling af tilholdssager i politikredsene
Adgang til digital forkyndelse for politiet og anklagemyndigheden
Ny fire-ugers klagefrist i tilholdsloven
Ny IT-løsning til systematisk fremsøgning af sager om stalking i politikredsene
Ret til bistandsadvokat og mulighed for videoafhøring af stalkingofre i straffesagsbehandling
Mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde
Underretning af stalkingofferet ved gerningsmandens løsladelse og udgang
Underretning af kriminalforsorgen om overtrædelse af tilhold
Forsøgsprojekt om bedre koordinering af hjælp til stalkingofre og -udøvere
Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet udvides
Styrket efter- og videreuddannelse i politiet
Specialiserede teams og nøglepersoner i politikredsene
Særskilt kriminalisering af identitetstyveri i straffeloven

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du nyheder direkte i din indbakke.

Vi spammer ikke!

Del denne artikel