Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Svend Erik Matthias-Brodersen

Kloakeringen i Lunderskov i kommet i vanskeligheder.

Hovsa! Hverken Kolding Kommune eller kommunens spildevandsselskab, Blue Kolding, har i øjeblikket ikke et brugeligt råd for, hvordan de fra et helt nyt kloakanlæg i Lunderskov skal kan komme af med overfladevandet fra byens hustage og gader.

Hidtil har det ligget i kortene, at overfladevandet fra det nye kloakanlæg skulle føres til Møllesøen, og så derfra reguleres og forsinket ud i det åbne vandsystem. Og således er kloakanlægget også udformet. Men nu er der gået koks i planen, skriver netavisen Sebro Press.

Til stor overraskelse ligger en sådan løsning ikke lige mere om hjørnet. Og det gør alternative muligheder heller ikke:

- Det er rigtigt, at Møllesøen har været og fortsat er inde som mulig forsinkelsesbassin, men andre løsninger undersøges også, siger sagsbehandler Birgitte Braae Andresen fra Kolding Kommune. Og hun føjer til:

- Det med Møllesøen er ret kompliceret. Søen er privatejet, og der er kommet en ny ejer, som vi er i dialog med om en løsning.

Var der en aftale med den tidligere ejer om at bruge søen som forsinkelses bassin?

- Nej - men i realiteten har vi som myndighed ret til, uden at spørge ejere af private vandløb, til at udlede overfaldevand til både offentlige og private vandløb, bare det sker forsvarligt og efter loven. Men det er ikke noget, vi normalt gør, forklarer Birgitte Braae Andresen.

Hun gør endvidere opmærksom på, at man også er stødt på nogle fredningsbestemmer for Møllesøen. Især omkring et opstemningsværk ved Drabæks Mølle:

Ser det ikke mærkeligt ud, at I gennemfører og afslutter et stort kloakprojekt i byen uden først at sikre et forsvarligt afløb for overfaldsvandet?

- Jo, sådan kan man måske godt se på det.

Hvad gør I så nu?

- Kolding Kommune og Blue Kolding arbejder på at finde den bedste løsning for, hvordan overfaldevandet (regnvandet) forsvarligt kan ledes ud i vandmiljøet. Derfor har Blue Kolding har nu entreret med en ekstern konsulent, som har opgaven at finde frem til løsningsmodeller, og så må vi tage den derfra, forklarer Birgitte Braae Andresen.

Og indtil da må man fortsætte med at sende overfladevandet sammen med spildevandet fra det nye kloakanlæg i byen samlet til rensning i Vamdrup. Og det var ikke lige det, der var meningen.

Sebro Press har fået oplysning om, at en årsag til der er gået kos i planen om at bruge Møllesøen som bassin, skyldes, at den nye ejer af søen og Drabæks Mølle ikke sådan lige uden videre er indstillet på at modtager overfladevandet. Han kræver tilsyneladende, at kommunen først foretager en oprensning af søen. Det har dog ikke været muligt hverken at få oplysningen bekræftet eller afkræftet.

Rotter lukker Byens Bodega i Vamdrup.

Rotter har indtaget Byens Bodega på Nørregade. Og det har medført, at bodegaen nu har været lukket i et par dage, mens man forsøger, at få det ulækre smittebærende skadedyr væk fra bodegaen, skriver netavisen Sebro Press.

Et skilt i vinduet i indgangsdøren til stedet forkynder, at der er lukket, og at det skyldes rotter. Det vides ikke hvornår forretningen igen kan blive rottefri og der kan genåbnes.

Men nu er det ikke kun bodegaen på Nørregade i byen, der kæmper mod rotter. Det er galt flere andre steder. Blandt andet har rotterne indtaget en større ejendom på Østergade i bymidten. Og her fortælles fra kilder, som har problemet på nært hold, at rotterne har fundet vej helt op til ejendommens anden sal og loft.

Kommunens økonomiske opbremsning ser ud til at virke.

Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V), glæder sig over, at det er lykkedes for kommunen allerede på nuværende tidspunkt at nedbringe underskuddet på driften markant:

- Og jo mindre vores eget underskud er, jo mindre skal vi betale i dummebøde til staten. Hver gang vi nedbringer underskuddet med en mio. kroner slipper vi for en dummebøde på 600.000 kroner, forklarer Jørn Pedersen i en pressemeddelelse, som kommunen har sendt ud.

Dummebøder kaldes den afgift der skal betales til staten, når kommuner overskrider driftsudgifterne i forhold til den beløbsramme, der er aftalt mellem staten og Kommunernes Landsforening.

Borgmesteren siger videre i pressemeddelelsen, at opbremsningen i Kolding Kommunes økonomi, som begyndte før sommerferien, nu ser ud til at virke. Opskriften har været indkøbs- og projektstop:

- Uden opbremsningen i 2019 havde udgangspunktet for 2020 set værre ud. Derfor er de igangsatte besparelser for næste år stadig nødvendige for at budgettet ikke skrider igen, siger han.

Jørn Pedersen siger videre, trods besparelserne kan ses på fakta, at Kolding stadig har et højt serviceniveau på en række områder:

- Men selv om vi er nået langt med opbremsningen, er vi nødt til at fastholde fokus i 2020. Det betyder, at vi ikke bare kan bruge løs de næste år, forklarer han videre.

Alle seks partier i byrådet står bag opbremsningen i økonomien, men ikke alle delelementer i den endelige opbremsning har alle partiers opbakning, hedder det pressemeddelelsen fra kommunen.

De lokale biblioteker slipper formentlig med skrækken.

Der spares i øjeblikket helt vild på Kolding Kommunes aktiviteter. I den forbindelse har politikerne krævet store besparelser på bibliotekerne. Og det har skabt frygt for lukning af de lokale biblioteker. Deriblandt også bibliotekerne i Vamdrup og Lunderskov, skriver netavisen Sebro Press.

Men nu ser det ud til, at de lokale biblioteker i denne omgang slipper med skrækken. Biblioteksledelsen har nemlig meldt ud, at de nuværende åbningstider, både for hovedbiblioteket i Kolding og lokal-bibliotekerne i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld, kan bevares.

Dog slippes der ikke for forandringer og omlægninger. Ud fra sagsbehandlingen i kommunens Kulturudvalg kan læses, at sparekravene vil medføre færre medarbejdere. Det betyder for lokal-bibliotekerne, at åbningstiderne for bibliotekerne i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld fremover vil blive lagt på forskellige ugedage, således at samme personale kan bruges.

Derover vil brugerne komme til at opleve, at bibliotekerne ikke i samme omfang som tidligere deltager i eller udvikler aktiviteter, og fra 2022 vil det blive nødvendigt at skære markant i bibliotekernes tilbud til folkeskolerne.

Nedrivningen af banegårdsbygningen i Vamdrup er udskudt på ubestemt tid. Denne overraskende udmelding kommer til netavisen Sebro Press fra underdirektør Jes Transbøl i DSB ejendomme.

Udmeldingen er overraskende, fordi DSB for længst har meldt ud, at bygningen var klar til nedrivning. Og fordi sagen var så vidt, at Kolding Kommune også for længst har godkendt en ansøgning fra DSB om tilladelse til at rive bygningen ned.

- Vi ved ikke bestemt, hvornår nedrivningen nu vil finde sted, men det sker nok ikke noget før tidligst i 2028, fortæller Jes Transbøl til Sebro Press.

Årsagen til udskydelsen er, at man i farten med at få bygningen fjernet tilsyneladende fuldstændig har overset, at i kælderen findes alle tekniske installationer for Vamdrup stations signalanlæg samt fjernstyringsteknik for dele af strækningen Lunderskov - Vojens:

- Det er jo ikke ting, man bare sådan lige kan flytte med. Det må vente til hele strækningens signalanlæg skal fornyes, og som det ser ud lige nu, står indførelsen af et nyt signalprogram for strækningen hos Banedanmark tidligst til implementering i 2028. Og før kan stationsbygningen næppe fjernes, forklarer Jes Transbøl fra DSB ejendomme.

Station siden 1866

Det er også med lidt blandede følelser nedrivningen af banegårdsbygningen i Vamdrup er modtaget lokalt. Byen har nemlig haft en stationsbygning helt siden 1866, hvor Vamdrup, efter nederlaget ved Dybbøl Banke, blev dansk-tysk grænsestation. Den nuværende stationsbygning blev opført i 1954.

Det skete i forbindelse etablering af dobbeltsporet mellem Lunderskov og Vamdrup, og hvor jernbanesporene blev hævet for at komme over Østergade på den nuværende bro. Tidligere spærrede hejsebomme for vejtrafikken på Østergade, når der passerede tog.

Teknikken har taget over

Nu har teknikken gradvist overtaget alle menneskelige funktioner på stationen, blandt andet gennem fjernstyring og billetsalg fra en automat.

Hærværk

Det har medført, stationsbygningen stort set i nogen tid har stået ubenyttet hen. Det sidste der blev brugt, var ventesalen, men den måtte også på et tidspunkt lukkes på grund af gentagne hærværk.

Nu må DSB’s passagerer som benytter Vamdrup station nøjes med at søge ly mod vejret i et opsat glas venteskur på perronen. Banegårdsbygningen i Vamdrup er modsat til stationen i Lunderskov - der er fra 1874 - ikke omfattet af fredningsbestemmelser, og kan derfor uden varsel rives ned.

Borgere i Vamdrup, som ønsker fjernvarme kan godt begynde at klappe i hænderne. Vamdrup Fjernvarme skal nemlig snart have rå-varmen fra TVIS, og det åbner mulighed for en længe ønsket udvidelse af byens fjernvarmenet.

Vamdrup Fjernvarme har besluttet at droppe naturgassen som hovedkilde til varmen på værket på Nygade i Vamdrup. I stedet skal varmen komme fra et punkt på det fælles kommunale varmeselskab TVIS’ i forvejen eksisterende ledningsnet i Lunderskov og føres derfra til Vamdrup via en 7,8 kilometer lang ledning, skriver netavisen Sebro Press.

Oplysningen om, at projektet åbner mulighed for en længe ønsket udvidelse af det bestående fjernvarmenet i byen kan læses ud fra en sagsbehandling i Kolding Kommune.

Ønsker om udvidelse af nettet i Vamdrup har hidtil været bremset blandt andet af manglende teknisk kapacitet på værket på Nygade.

Vamdrups valg af TVIS-varmen frem for naturgassen er blandt andet sket, fordi naturgassen efter staten har droppet et tilskud er blevet for dyrt, og fordi TVIS-varmen fremstilles på flis og er dermed både billigere og mere miljøvenlig. Det oplyses også i sagsbehandlingen i kommunen, at Vamdrup fjernvarme i den nye ordning bibeholder en aftale med Rockwool-fabrikken i Vamdrup om levering af overskudsvarme til fjernvarmenettet.

At oplysningen om at der med den nye ordning lukkes op for flere fjernforbrugere i byen vækker glæde skyldes, at gennem de senere år har fjernvarmen i Vamdrup på grund af kapacitets problemer måttet afslå ønsker fra både fra eksisterende boligområder og nye udstykninger om at komme med i fjernvarmen. Men det problem skulle med TVIS-varmen nu blive løst.

Sagen er i øvrigt nu så langt i systemet at de instanser, som ifølge loven skal spørges, er spurgt – og der har ingen indvendinger mod planen været. Det betyder, at detailprojekteringen af den nye ledning fra Lunderskov til Vamdrup formentligt snart kan iværksættes. Og der satses, efter hvad Sebro Press erfarer, på at varmen fra TVIS kan strømme ind til varmeværket i Vamdrup - og derfra videre ud til forbrugerne senest fra næste fyringssæsons start.

Der er indgået forlig i striden om en gylletank i Vamdrup.

I sagen om den omdiskuterede gylletank ved Kolding Landevej i Vamdrup er de implicerede parter blevet enige om en løsning, der indebærer en ny placering af gylletanken og en bedre belægning på tilkørselsvejen, der minimerer støvgener fra gyllekørslen. Det skriver Kolding Kommune i en fælles pressemeddelelse, oplyser netavisen Sebro Press.

Det hedder videre: Øst for Vamdrup dyrker landmand Flemming Damgaard 80 hektar jord med planteavl, som han skal gøde med gylle fra sin anden ejendom i Ferup, hvor han har husdyrproduktion. For at kunne drive sine to produktioner har han derfor behov for at placere en gyllebeholder på ejendommen i Vamdrup.

Placeringen af gyllebeholderen blev behandlet på et møde i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 6. november 2019, hvor et flertal i udvalget godkendte Flemming Damgaards ansøgning om at placere gyllebeholderen 100 meter sydvest for rundkørslen, der ligger nordøst for Vamdrup.

Den placering havde Dansk Auto Logik indgivet en indsigelse imod og derfor mødtes Steffen Yde, direktør i Dansk Autologik, Flemming Damgaard og Kolding Kommune den 18. november for at drøfte muligheden for en anden løsning.

Mødet resulterede i en ny placering, hvor gyllebeholderen placeres ca. 150 meter længere sydvest for den placering, som udvalget vedtog den 6. november. Samtidig etablerer Dansk Auto Logik en bedre belægning på grusvejen, der ligger parallelt med Kolding Landevej, i form af knust asfalt, der minimerer de nuværende og fremtidige støvgener fra gyllekørslen.

- I en sag som denne er der mange hensyn at tage. På den ene side er landmanden i sin gode ret til at placere en gyllebeholder på sin ejendom. På den anden side har vi Dansk Autologik, der som nærmeste genbo, er kede af udsigten til en gyllebeholder. Det er med andre ord rigtig svært at lande en løsning alle er glade for, men vi lytter til de bemærkninger, som sagen har affødt og nu har vi landet en løsning, som alle de involverede parter er tilfredse med, siger Birgitte Kragh, formand for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Autologik bekoster belægning

Om den nye placering af gyllebeholderen siger Steffen Yde fra Dansk Auto Logik:

- Vi er tilfredse med den nye placering og når vi kombinerer det med, at vi bekoster en forstærket belægning med knust asfalt på markvejen, så tror vi på, at vi har fundet en løsning, vi kan leve med. Vi er samtidig glade for, at det er lykkedes at nå til enighed i tæt dialog med Flemming Damgaard og Kolding Kommune.

Gyllebeholderen kommer med den nye placering til at ligge op ad et eksisterende læhegn og når gyllebeholderen er bygget, har Flemming Damgaard en aftale med HedeDanmark om, at de planter et levende hegn omkring gyllebeholderen.Også Flemming Damgaard glæder sig over, at det er lykkedes at få enderne til at mødes.

- En gyllebeholder er helt nødvendig for at kunne drive planteavl på markerne i Vamdrup, men det er klart, at jeg ikke ønsker at genere nogen. Den nye placering betyder, at vi kan mimimere traktorkørslen på tilkørselsvejen og det vil også være med til at reducere støvgenerne, forklarer Flemming Damgaard, der efter mødet den 18. november har indsendt en ny ansøgning. By- og Udviklingsforvaltningen sender nu den nye placering i høring og forventer at kunne behandle ansøgningen endeligt inden jul. Herefter er der fire ugers klagefrist på afgørelsen.

Sagen kort

Svine- og planteavler Flemming Damgaard søger Kolding Kommune om en landzonetilladelse til at placere en gyllebeholder på sin ejendom uden for Vamdrup. Kolding Kommune sender placeringen af gyllebeholderen i høring og her gør Dansk Auto Logik en indsigelse i forhold til placeringen.

En ansøgning om landzonetilladelse vil typisk blive behandlet af en sagsbehandler i By- og Udviklingsforvaltningen, som er myndighed i denne type sager. Men medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget Poul Erik Jensen bragte sagen til politisk behandling i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på mødet den 6. november. Her besluttede et flertal i udvalget at give tilladelse til den ansøgte placering.

Efter udvalgsmødet den 6. november har sagens parter valgt at genoptage dialogen og på et møde den 18. november 2019 fandt landmand Flemming Damgaard, Dansk Auto LogikA/S og Kolding Kommune i enighed en løsning i form af en ny placering og bedre belægning på tilkørselsvejen, der skal minimere de nuværende og fremtidige støvgener.

En op til ni meter høj stor gylletank bliver placeret i Vamdrup.

Det er nok ikke helt rigtigt, når det ofte høres blandt folk i Vamdrup – ”vi aldrig noget. Kolding tager det hele” - for nu får byen da en stor grim gylletank, skriver netavisen Sebro Press.

Og oven i købet bliver det med en placering som nabo til en af byens helt store virksomheder, Auto Logik, på Koldingvej.

Det er landmand og svineavler Flemming Damgaard fra Ferup ved Lunderskov, som er kommet i tanke om, at gyllen fra hans store svineproduktion i Ferup skal køres til Vamdrup og opbevares der på hans mark i kæmpe stor beholder.

Men hverken beholderen eller gyllen er velkommen i Vamdrup. Og da slet ikke af firmaet Auto Logik, som også har indgivet klage over placeringen i hørringsfasen. Også det socialdemokratiske byrådsmedlem, Poul Erik Jensen, Vamdrup, har været på barrikaderene i kampen mod gylletanken.

Men lige meget har det hjulpet. Et flertal i kommunens udvalg, som hedder Plan, - Bolig –, og Miljøudvalget - alle er bosiddende langt fra stedet, hvor tanken skal placeres - har besluttet, at lytte efter embedsmændenes indstilling for en placering, tanken, og det er lige præcis der, hvor landmanden fra Ferup ønsker den skal ligge.

Lokal socialdemokrat kæmpede imod

I udvalget prøvede Poul Erik Jensen forgæves bare at få tanken placeret lidt længere væk fra Auto Logik. Men flertallet i udvalget fulgte indstillingen fra embedsmændene. Og så har Poul Erik Jensen oven i hatten også måttet en slags insinuation fra Birgitte Kragh fra Venstre - bosiddende i Skanderup - om at han ved at kræve sagen behandlet politisk har haft interesse i at pleje egne politiske interesser.

Hun har også bebrejdet Poul Erik Jensen, at han fik sagen optaget politisk, idet hun er af meningen, at det udelukkende handler om en administrativ sag og afgørelse.

Poul Erik Jensen fik dog opbakning til sit forsalg i udvalget til flytning af tanken længere væk fra Auto Logik af venstremanden Jacob Ville og DF’eren Molle Lykke Nielsen. Men det var ikke nok idet der skulle mindst fem medlemmer til et flertal i udvalget.

Flertallet der stemte for landmand Flemming Damgaards ønske for placeringen af tanken er (V) Birgitte Kragh, formand, Hans Holmer SF, Eea Haldan Vestergaard (V), Simon Rømer (V) og Benny Dahl, (Ø) og Jesper Elkjær (R).

Med flertalsbeslutningen får Vamdrup nu den omstridte tank og gyllen fra Ferup. Og efter det oplyste bliver tanken op til ni meter høj og får en diameter på 35 meter, så det handler altså ikke om en af de små af slagsen.

  1. Populært
  2. Læs også...

Nyheder efter dato

« December 2019 »
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31