Svend Erik Matthias-Brodersen

Svend Erik Matthias-Brodersen

En ny lokalplan omfattende 44 nye boliggrunde med fælles fri- og opholdsarealer og med direkte adgangsforhold til Kongeåen, er nu stærkt på vej til Vamdrup. Planen forventes godkendt i det kommunale udvalg klar til udsendelse i offentlig høring allerede i indeværende uge.

Det handler om etablering af et nyt boligområde i den sydlige bydel, nærmere betegnet nord for Hvidkærgårdsvej. Det er Plan-, og Bolig og Miljøudvalget som har sagen under sine vinger, skriver netavisen Sebro Press.

Lokalplanen understøtter udvalgets politiske målsætning at sikre attraktive boligområder i hele kommunen boliger med et grønt nærmiljø og adgang til natur. Desuden understøtter lokalplanen kulturarven ved at sikre bevaring af den eksisterende gårdbebyggelse i lokalplanområdet.

De nye boliggrunde kommer til at ligge på et tidligere landbrugsarealer mellem Kongeåen og Hvidkærgårdsvej, og kommer endvidere med beliggenheden til at udgøre en naturlig forlængelse af eksisterende bymæssig bebyggelse i Bastrup og Vamdrup.

Der er endvidere lagt op til, at planen sikrer, at der ved anlæg og bebyggelse i området tages hensyn til det eksisterende bymiljø, landskabets karakter, naturområder og forholdet til Vamdrup Kirkes fjernomgivelser. Desuden at sikre bevaringen af et beskyttet dige og beplantning og den gamle gård, Bastrupminde.

Endvidere lægges der op til håndtering af regnvandet fra boligområdet via et regnvandsbassin, som skal anlægges i områdets nordvestlige hjørne nær Kongeåen.

Lokalplanen forventes at blive fremsendt til endelig godkendelse i byrådet den 29. juni.

Flertallet er vendt på en tallerken.

Venstres og DF's flertal i Social- og sundhedsudvalget og Handicapudvalget i sagen om at hyre et dyrt privat konsulentfirma til 1600 kroner i timen til at finde flere besparelser hos udsatte er nu på tilbagetog, skriver netavisen Sebro Press.

Det skyldes ikke mindst, at sagen har afstedkommet voldsom kritik både internt politisk i byrådet, men også blandt rigtigt mange borgere. Det er blandt andet kommet til udtryk i læserbreve, kommentarer og på de sociale medier.

Men nu er flertallet vendt på en tallerken. De har opgivet, at hyre det private konsulentfirma. Nu hedder det, at der i stedet skal uddannes” folk fra den kommunale forvaltning til at klare opgaven". Men spares hos de udsatte skal der stadig, mener flertallet.

Der kommer måske igen vindmøller på landjorden i Kolding Kommune.

Måske genoptager Kolding Kommune den fra 2013 henlagte omstridte plan om placering af vindmøller på landjorden. Sagen behandles i Plan-, Bolig- og Miljøudvalget på førstkommende møde. Det sker efter forslag fra Benny Dall, Enhedslisten.

Forslaget indebærer, at den henlagte vindmølleplan fra 2013 helt annulleres, og at der foretages en ny analyse for udpegningen af områder for opsætning af vindmøller, skriver netavisen Sebro Press.

Udvikling har forældet opsatte kriterier

At der nu muligvis igen kan blive opsat vindmøller på landjorden i Kolding Kommune begrundes med, at den tekniske udvikling af møller har bevirket, at de kriterier, som blev lagt grund for henlæggelsen af planlægningsarbejdet for vindmøller i 2013 ikke mere er til stede.

Gennem flere ministerielle rapporter er det siden blevet påvist, at den lavfrekvente støj fra vindmøller ikke kan påvises at have den frygtede indvirkning på omkringboendes sundhed.

Det skyldes, at der siden 2013 sket en betydelig udvikling inden for vindenergi, hedder i det Enhedslistens forslag. Og samtidig gøres der i forslaget opmærksom på, at i regeringens netop vedtagne klimalov understreges, at etablering af vedvarende energianlæg, især vindenergi, men også solenergi, må have høj prioritering i kommunernes fremtidige energistrategi.

Forslaget fra Enhedslisten indebærer også, at planlægningsarbejdet fremover opdeles i etaper, således at der eventuelt vedtages to planer. En for opstilling i industriområder, og en for opstilling i beboelsesområder.

Lunderskov er en undtagelse, hvad angår brandmænd.

Det kniber for brandstationer i mindre byer, at mønstre brandmænd nok, når den ”røde hane galer”. Men her er Lunderskov nok en undtagelse, skriver netavisen Sebro Press.

Det er især i dagtimerne, der kan mangle brandmænd. Deltidsansatte brandmænd i de mindre byer ofte må tage udenbys for at arbejder, og er derfor ikke er til rådighed lokalt inden for det man kalder for den normale arbejdstid.

Men det gælder i Lunderskov. Her kan borgerne også føle sig helt trygge i dagtimerne, hvis de får brug for hurtig hjælp fra TrekantBrand’s lokale station.

Ikke færre end otte medarbejdere på virksomheden LM Wind Power i Lunderskov er uddannet som brandmænd, og de stiller sig heldigvis til rådighed, når der brug for det. Også selv om nogle af dem bor udenbys, og der er tilknyttet de lokale brandstationer.

Og det gode ved det er, at alle har tilladelse til at forlade arbejdspladsen. Virksomheden er nemlig venligt indstillet på at give slip på dem, når det gælder om at redde liv og værdier.

To nye brandmænd

Det kniber åbenbart heller ikke med at skaffe nok lokale brandmænd. Styrken i Lunderskov er netop forøget med to nye lokale borgere, som vil prøve kræfter med ild og redning. Det betyder, at styrken nu tæller 18 brandmænd. De to nye er Thomas Gravesen og Jonas Kristensen.

Kaldt ud 62 gange

Sidste år måtte der rykkes ud 62 gange med hjælp til borgere, hvor uheldet havde været ude. Flere af udrykningerne var dog som assistance med vandtankvognen til større brande.

I lørdags deltog brandfolkene fra Lunderskov i TrekantBrand’s årlige samlede nytårsparole, som i år fandt sted med station Skodborg som vært.

 

Landbetjenten så nærmere på trafikken ved lokal skole.

Forleden syntes lokalbetjenten i Vamdrup/Lunderskov, Hans Peter Poulsen, at han ville se lidt nærmere på færdselskulturen ved en af byens skoler. Valget faldt på et morgenbesøg ved Vamdrup Skole Øst (Kongeåskolen), skriver netavisen Sebro Press.

Her holdt han godt øje med de bilister, som kørte til og fra skolen med deres små poder, om de nu også havde sikkerhedsselerne forsvarligt spændte. Og det hele da også gik fint. Der var ikke noget at komme efter – men kun lige til lokalbetjenten spottede en far med sit barn som passagerer som fint og flot kom kørende uden sikkerhedssedlen spændt. Og haps!

Da betjenten – rent rutinemæssigt lige ville tjekke om kørekortet var i orden, så kunne manden heller ikke fremvise noget kørekort. Det viste sig, at han var frakendt retten til at køre bil – endda for nogen tid siden - og at han efter frakendelsestiden var udløbet ikke havde fået sig taget sammen til at gå op til ny køreprøve - og hvad der til hører – for at få kortet tilbage.

Det gik jo også rigtigt godt - lige til han mødte lokalbetjenten ved skolen i Vamdrup.

Og det blev et dyrt møde. Nu vanker der både bøde for ikke at have sikkersedlen spændt og for at føre bil uden førerbevis.

Børnene i Dollerup satser på plads i rekordbog.

Med en lang »slange« på 167 meter sat sammen af små Plus Plus Mini brikker satser børn fra børneinstitutionen, Engsøens Børnehus, på Skolevej i Dollerup i Lunderskov at få en plads i næste udgave af Børnenes Rekordbog. Det skriver netavisen Sebro Press.

Forsøget blev gjort torsdag den 9. januar i den store sal ved institutionen. Og muligheden for optagelse i bogen skulle være inden for rækkevidde:

- Den nuværende rekord er på 80 meter, og så vidt vi ved, så der ikke andre end os, der i øjeblikket har sat os for at slå den, fortalte pædagogmedhjælper Lars Munk, da netavisen kiggede indenfor, mens rekordforsøget stod på.

Og vi skal love for, at de små poder gik til sagen.

Over alt i salen gik koncentrationen på at få brikker sat sammen - og så samlet i en lang sammenhængende kæde.

- Vi havde afsat tre timer til forsøget, men efter cirka to en halv time var koncentrationen hos børnene brugt op, og vi måtte stoppe, men så havde de jo også ganske flot nået de 167 meter, fortalte Lars Munk umiddelbart efter forsøget.

Der deltog 47 børn i forsøget i alderen 5-6 år. Det er alderen, hvor de fra april i år starter i en glidende overgang til skolelivet. De børn, der deltog i rekordforsøget kom alle fra de børnehaver, som har til huse under fællesnavnet Engsøens Børnehus. Det har plads til 140 børn i børnehaverne - plus yderligere et antal i husets vuggestue.

Lars Munk fortæller, at de tre børnehaver i huset kører helt som selvstændige institutioner og med helt deres egne navne - Stigerne, Spillopperne og Skrænten.

Må leve med lugt fluer fra svinefarm.

Beboere i den nordlige del af Lunderskov, som føler ubehag ved lugt og fluer fra et nærliggende landbrug med økologisk svineavl, må nok indstille sig på at leve med generne.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig afvist en klage fra dem, skriver jv.dk i følge netavisen Sebro Press.

Svinefarmen ligger på Koldingvej 41 lige i udkanten af Lunderskov by. Der er kun en landevej, (Rute 32), plus et ret smalt beplantningsbælte fra matriklen, hvor farmen ligger til boligområdet ved Højvang i Lunderskov Nord. Det er især, når vinden er i vest/nordvest lugten og fluerne virker generende for beboerne i området.

Afvisning stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har med afvisningen stadfæstet en tidligere tilladelse fra Kolding Kommune om, at landmand Niels Schelde Jensen må lægge sin svineproduktion om fra konventionel drift til økologisk drift.

Det betyder eksempelvis, at landmanden ikke må bekæmpe fluer effektivt med kemiske midler.

Beboerne har sat spørgsmålstegn ved, om svineproduktionen på gården på Koldingvej er lovlig. Men myndighederne mener, at der ikke er noget at komme efter. Bedriften er fuldt lovlig, men det indskærpes dog, at landmanden skal overholde de hygiejniske forhold, der foreskrevet for økologisk svineavl, og at det er kommunens pligt, at føre tilsyn med om vilkårene overholdes.

Det er ikke lykkedes jv.dk, at få en kommentar fra Niels Schelde Jensen.

Vamdrup Byforum vil overordnet prioritere etableringen af det såkaldte ”Grønne strøg” i midtbyen og området ved Arena Syd som øverste fremtidige ønsker, når der skal investeres kommunale kroner i byen.

Det ”Grønne strøg” handler om strækningen fra Torvet og under viadukten på Østergade og videre over det nye Kinotorv og forbi Vamdrup Kino og frem til de grønne områder ved parken Margretelund og det tidligere Vamdrup stadion. Det skriver netavisen Sebro Press.

Og håbet er, at folk undervejs ad Det grønnes Strøg også inden så lang en fremtid også vil passere et nyt kommende boligområde ved Kinovej/Parcelvej. Der er endvidere tanker om på et senere tidspunkt også tilføre det området, nærmere betegnet på det gamle stadion, et amfiteater.

Jels-vikingerne har holdt informationsmøde. Og det betød, at sæson 2020 er skudt i gang.

30 nye vikinger blev budt velkommen, skriver netavisen Sebro Press.

Det handler om de første forberedelser til årets stykke, Krakes Kæmper, der går over scenen i de skønne omgivelser ved Jels Nedersø fra 3. juli og til og med 19. juli.

Informationsmødet blev holdt i Landsbyhuset i Øster Lindet. Blandt de nye vikinger var både nogle, som ønsker at stå på scenen, og nogle som blot ønsker at hjælpe til bag scenen. Fx. med rekvisitterne, sceneopbygning med videre.

Første gang natten mellem 8. og 9. januar.

For at togtrafikken kan glide uden problemer, skal skinnerne naturligvis også vedligeholdes. Det sker, når skinneslibetoget traditionen tro kører i årets begyndelse, og her både larmer det og slår gnister, skriver netavisen Sebro Press.

I år lægges der ud - og afsluttes - i Syd- og Sønderjylland. Slibetoget kører mellem en og ni gange på samme strækning for at fjerne rifler og bølger på skinnerne, og det sker om natten med henblik på, at genere togdriften mindst muligt.

- Efter at skinneslibetoget har gennemkørt en strækning, vil der være færre vibrationer i sporet fra togene. Det betyder, at der går længere tid imellem, at det er nødvendigt at justere sporet og udskifte skinner, sveller og skærver, siger Pernille Skovrup, vedligeholdelsesleder i Banedanmark.

Her i lokalområdet kører skinneslibetoget mellem Vamdrup og Rødekro natten mellem 8.- 9. januar. Vamdrup-Kolding. 11.-12. januar. Lunderskov-Taulov. 12.-13. januar og igen på strækningen. Vamdrup – Vojens natten mellem 18.-19. februar.

Dagtimerne bliver brugt til at rengøre toget.

Side 1 ud af 2